ร่วมงานและปฏิบัติหน้าที่ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12

คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมงานและปฏิบัติหน้าที่ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค…

อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมจัดงาน “นุ่งโจง ห่มสไบ ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมจัดงาน “นุ่งโจง ห่มสไบ ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 …

อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมงาน “ละโว้ธานี ศรีอโยธยา” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติร่วมงาน “ละโว้ธานี ศรีอโยธยา” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ เวทีกลาง พระนารายณ์…

อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำป…

อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมฝึกซ้อมเพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟัง ดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมให้กำลังใจนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุกิจพิพัฒน์ สุขธนะไพศาล นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอเเสดงความยินดีกับ นายสุกิจพิพัฒน์ สุขธนะไพศาลนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 5ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565ประเภทนักศึกษาพิธี…

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การประชันกลอนสด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นภาคีเครือข่ายร่วมกับชมรมวรรณกวีศรีละโว้ ชมรมโบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มูลนิธิล…

อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 2/66

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง ชั้น …

อ่านเพิ่มเติม...
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565ประเภทอาจารย์พิธีมอบเกียรติบัต…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ภูเทพ ประภากร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ภูเทพ ประภากรอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565ประเภทศิษย์เก่าพิธีมอบเกียรติบัตร และเ…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเเสดงความยินดีกับ น.ส.ระวีวรรณ นาคโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวระวีวรรณ นาคโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนพิธีมอบเ…

อ่านเพิ่มเติม...
โครงการศึกษาดูงานความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีของประเทศไทย

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีของประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ม…

อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสัมมนาทางดนตรี ในหัวข้อ การซ่อมแซม ดูแลเครื่องดนตรีไทย และ เครื่องดนตรีสากล (เครื่องเป่า) เบื้องต้น

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางดนตรี ในหัวข้อ การซ่อมแซม ดูแลเครื่องดนตรีไทย และ เครื่องดนตรีสากล (เครื่องเป่า) เบื้องต้น ซึ่งเป็นส่ว…

อ่านเพิ่มเติม...
นักศึกษาฝึกซ้อมดนตรีไทยและฝึกซ้อมการแสดง เพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟัง ดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา วงดนตรีไทย และนักแสดงจากสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมฝึกซ้อม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เพื่อแสดงในงาน “ชมวั…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเชิญร่วมงานและให้กำลังใจเยาวชน กิจกรรม “ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

ขอเชิญร่วมงานและให้กำลังใจเยาวชนกิจกรรม “ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปณ เวทีกลาง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจัดโดย คณะมนุ…

อ่านเพิ่มเติม...
นักศึกษาร่วมกันฝึกซ้อมดนตรี เพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟัง ดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา วงดนตรีไทย วงกีตาร์คลาสสิก วงเปียโน วง TRU Symphonic Band และนักร้อง นักแสดงจากสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมฝึกซ้อม …

อ่านเพิ่มเติม...
การฝึกซ้อมเพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติรับชมการฝึกซ้…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวชุติภัทร ศิริสลุง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวชุติภัทร ศิริสลุง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
อ่านเพิ่มเติม...
ขอเเสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร ภู่ระหงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอเเสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร ภู่ระหงษ์นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 4ได้เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้ารับการคัดเลือกเป็น“…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประชันกลอนสด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในนามหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประชันกลอนสด งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 25…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมนาทางดนตรี ในหัวข้อ การซ่อมแซม ดูแลเครื่องดนตรีไทย และ เครื่องดนตรีสากล

สาขาวิชาดนตรีศึกษา ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมนาทางดนตรี ในหัวข้อ การซ่อมแซม ดูแลเครื่องดนตรีไทย และ เครื่องดนตรีสากล(เครื่องเป่า) เบื้อ…

อ่านเพิ่มเติม...
การประกวดร้องเพลงหมู่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงหมู่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเเสดงความยินดีกับ นายพลวัฒน์ ศรีเทพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอเเสดงความยินดีกับนายพลวัฒน์ ศรีเทพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเรียงความหัวข้อ“ประเทศชาติรุ่งเรืองเพราะพลเมืองซ…

อ่านเพิ่มเติม...
สอบปฏิบัติการขับร้องเพลงไทย ครั้งที่ 2

ผศ.วันดี เภาคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการสอบปฏิบัติการขับร้องเพลงไทย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อา…

อ่านเพิ่มเติม...
เปิดรับสมัครแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษ จาก BOARD GAME

เปิดรับสมัครแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษ จาก BOARD GAME สำหรับนักศึกษา ปี 1 – 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ. และภาษาอังกฤษ ศศ.บ. เท่านั้น สมัครเลย

อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเส…

อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อท่านพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อท่านพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเน…

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมเสริมทักษะสำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดอบรมเสริมทักษะสำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ อาคารรัตนเทพสตรี ได้ร…

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม มนส.พาทัวร์  กิจกรรม First Meet First Impression HUSO TRU 66

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดบ้านมนุษย์สังคมเทพสตรีประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ อาคารรัตนเทพสตรี และอาคาร 21 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ผู้ช่…

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีไหว้ครูดนตรี “ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดพิธีไหว้ครูดนตรี “ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู”เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ…

อ่านเพิ่มเติม...
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาจีนยุคชีวิตวิถีใหม่ ( New Normal) สำหรับครูสอนภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาจีนยุคชีวิตวิถีใหม่ ( New Normal) สำหรับครูสอนภาษาจีน จัดโดยสาขาวิชาภาษาจีน ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 256…

อ่านเพิ่มเติม...
การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 25…

อ่านเพิ่มเติม...