บทที่ 4 หนังสืออ้างอิง

2.1 หนังสืออ้างอิงที่ให้สารสนเทศ

     2.1.6 หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์

          2) หนังสือแผนที่ (map / atlas) เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลลักษณะของพื้นผิว โลก ใช้มาตราส่วนย่อให้เล็กลงตามความต้องการ แผนที่ อาจเป็นแผ่น หรือเป็นเล่มก็ได้ แต่ลักษณะเน้นของแผนที่จะไม่มีคำอธิบายเป็นตัวอักษรมากนัก ส่วนใหญ่จะใช้สัญลักษณ์ต่างๆ แทนคำอธิบาย เช่น ใช้สีแทนความหนาแน่นของป่าไม้ หรือ ความลึกของทะเล เช่น

กรมพัฒนาที่ดิน. (2541). แผนที่แสดงข้อจำกัดในการกำหนดเขตให้และ
          ห้ามเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
. กรุงเทพฯ: ธนามีเดีย.
กิตติพร วีรสุธีกุล และพิณกนก วีรสุธีกุล. (2539). แผนที่ประเทศไทยแยกจังหวัด
          76 จังหวัด
. กรุงเทพฯ: ยุพินพร.
แผนที่ทางหลวงในประเทศไทย. (2537). กรุงเทพฯ: สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย.
สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2539). แผนที่แสดงเขต อำเภอ ตำบล เทศบาลและ
          ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด พ.ศ.2538
. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). สมุดแผนที่แสดง เขต แขวง และข้อมูลพื้นฐาน
          ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2538
. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
อิทธิพล บุญยจินดา. (2537). แผนที่ประเทศไทย 76 จังหวัด. กรุงเทพฯ: บุ๊คส์เอเธนส์.
Britannica Atlas. (1987). Chicago: Encyclopedia Britannica.
Espenshade, B Eward. Goode’s World Atlas. (1971). California:
          Californai State Department of Education.
Hsieh, Chiao-min, Salter, Christopher L. (1973). Atlas of China. New York:
          McGraw-Hill.
Webster’s New World Atlas. (1988). New York: Prentice - Hall.