ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีค…

อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุรับราชการครู

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุรับราชการครู เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา อาคารรัตนเ…

อ่านเพิ่มเติม...
เข้าร่วมอบรมโครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กวินกรณ์ ชัยเจริญ และอาจารย์สุกัญญา ทองแห้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้เข้าร่วมอบรมโครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันท…

อ่านเพิ่มเติม...
เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมทวิ…

อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนานักศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม…

อ่านเพิ่มเติม...
โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ บ้านเพวิลล์ระยอง อำเภอบ้านเพ จังหวัดระยอง

อ่านเพิ่มเติม...
นักศึกษาร่วมกิจกรรมวันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรม “วันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ฟาร์มอานนท์ไบโอเทค จังหวัดลพบุรี จัดโดยมหา…

อ่านเพิ่มเติม...
เชิญชวนมารับชมการนำเสนอผลงานทางดนตรี ของนักศึกษาเครื่องมือเอกกีตาร์ ชั้นปีที่ 3

เชิญชวนมารับชมการนำเสนอผลงานทางดนตรีของนักศึกษาเครื่องมือเอกกีตาร์ ชั้นปีที่ 3ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เวลา 13.00 น. เป็นต้น…

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุ…

อ่านเพิ่มเติม...
การปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวั…

อ่านเพิ่มเติม...
การอบรมโครงการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง Soft Skills สู่การเป็นครูในยุค Next Normal

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมโครงการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง Soft Skills สู่การเป็นครูในยุค Next Normal ในรูปแบบการอบรมระบบ Hybrid Me…

อ่านเพิ่มเติม...
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ  ตำแหน่ง อาจารย์จำนวน 9 อัตรา  เปิดรับสมัคร 20-31 มีนาคม 2566—————— รายละเอียด…

อ่านเพิ่มเติม...
โครงการการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาสาขา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ศศบ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาสาขา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) เมื่อวันที่ 10 และ 15  มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/601

อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 3/66

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง ชั้น …

อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสานสัมพันธ์สังคมศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์สังคมศึกษา เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.คมสัน ศรีบุญเรือง แล…

อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการและสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการและสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ บริษัทโตโต้(ประเทศไทย) จำกัด จัง…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเชิญชวนนักษาชั้นปีที่ 4 – 5 เข้าร่วมกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ขอเชิญชวนนักษาชั้นปีที่ 4 – 5 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น.ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเ…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอแสดงความยินดี นายนิธิกร ม่วงมี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีนายนิธิกร ม่วงมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยได้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการบริหารนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมการสอบวัดระดับ Oxford Placement Test

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ศศบ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการสอบวัดระดับ Oxford Placement Test เมื่อวันที่ 7-9 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคาร 24/202 ในการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.รัชดา พ…

อ่านเพิ่มเติม...
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566 รอบ 2 รับตรงทั่วไป / Portfolio

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566รอบ 2 รับตรงทั่วไป / Portfolioตั้งแต่ 23 มกราคม – 17 มีนาคม 2566  สมัครได้ที่ รายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร

อ่านเพิ่มเติม...
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการภาษาไทยอาสาพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการภาษาไทยอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านสระเตย อ…

อ่านเพิ่มเติม...
โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานทางวิชาการประกอบการต่อสัญญาจ้างและการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและเป็นวิทยากรโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานทางวิชาการประกอบการต่อสัญญาจ้างและการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแห…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม จังหวัดลพบุรี

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566จัดขึ้นโดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลิงค์ สมัครเข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์เครื่องล…

อ่านเพิ่มเติม...
อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางดนตรีแก่นักเรียน

อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางดนตรีแก่นักเรียน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ …

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับนักศึกษา Wakayama University ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ เมื่อวัน…

อ่านเพิ่มเติม...
งาน Street Art & Culture Khoksalung ครั้งที่ 1

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในงาน Street Art & Culture Khoksalung ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ พิพิธภัณฑ์พ…

อ่านเพิ่มเติม...
การอบรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางานในรูปแบบสหกิจศึกษา”

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางานในรูปแบบสหกิจศึกษา” เมื่อว…

อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางสังคมศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางสังคมศึกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/906 อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยากรโดย ดร.ย…

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์***นายเกรียงศักดิ์ พูลพะเนียด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี***ผู้ประสบอัค…

อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท อ.แกลง จ.ระยอง ได้…

อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเสริมความรู้ความสามารถนักศึกษา สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ครูภาษาไทย ชอบ ใช้ แชร์ เกมการศึกษา”

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเสริมความรู้ความสามารถนักศึกษา สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ครูภาษาไทย ชอบ ใช้ แชร์ เกมการศึกษา” เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โถงชั้น 1 อาคารร…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุริยะ หาญพิชัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอแสดงความยินดีกับผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุริยะ หาญพิชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักศิลป…

อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษจาก Board Game: Word up

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา…

อ่านเพิ่มเติม...