ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภดล มังกรทอง

ขอแสดงความยินดีกับนายศุภดล มังกรทอง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง จากการประกวดบรรเลงเดี่ยวกีตาร์ จังหวัดลพบุรี Lopburi Guitar Day : Workshop & Competition 2023 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภดล มังกรทอง
ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทีม “ชุมชนบ้านห้วยจันทร์”

ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวจริยา แสงทองย้อย นางสาวธัญวรรณ เพ็งพันธ์ นางสาวฐิตาภา จำนงค์โชค นางสาวกัญญากร สุวรรณศรี นางสาวสุจิดา แข็งธัญกิจ นางสาวนัชชา ยิ้มอยู่ นายธนภัทร์ เที่ยงตรง และนางสาวณัฐวิภา พง…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทีม “ชุมชนบ้านห้วยจันทร์”
ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทีม “วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เผือกหอม”

ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑามาศ ชัยเสน นางสาวญาดา บุญแก้ว นายปุณยวัจน์ ผลฉาย และนางสาวจินต์จุฑา อะถาพัด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 ทีม “วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เผือกหอม” ได้รับรางวัลรองชนะเลิ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทีม “วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เผือกหอม”
ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทีม “ชุมชนสนามแจง”

ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวพรพรรณ บัวหลวง นางสาวชุติมาภรณ์ บัตรประโคน และนางสาวศิริพร ศิริโสภณ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 ทีม “ชุมชนสนามแจง” ที่ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดการนำเสนอโครงการวิศวก…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทีม “ชุมชนสนามแจง”
ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับรางวัล อาจารย์ผู้สอนดีเด่น (TRU Outstanding Teaching Aw…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการบุคลากรมหาวิทย…

อ่านเพิ่มเติม...งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2566
ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนัก…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารค…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2566
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวลลาริน ต้องใจ

ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวลลาริน ต้องใจ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ชั้นปีที่ 2 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลที่ 3 ในการแข่งขัน The 9th International English Speech Contest for Rajabhat and ASEAN Un…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวลลาริน ต้องใจ
ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชาภาษาจีน

ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชาภาษาจีน ได้รับรางวัลชมเชย สื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลุ่มที่ 2 โครงการประกวดสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในโครงการการยกระดับการจัดการเรียนรู้ โรงเรีย…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชาภาษาจีน
ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลุ่มที่ 2 โครงการประกวดสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในโครงการการยกระดับการจัดกา…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชาสังคมศึกษา

ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย สื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลุ่มที่ 2 โครงการประกวดสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในโครงการการยกระดับการจัดการเรียนรู้ โรงเ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชาสังคมศึกษา
ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชานิติศาสตร์

ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลุ่มที่ 1โครงการประกวดสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในโครงการการยกระดับการจัดการเ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชานิติศาสตร์
ขอเเสดงความยินดีกับ สาขาวิชาภาษาไทย

ขอเเสดงความยินดีกับสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ สื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลุ่มที่ 2 โครงการประกวดสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในโครงการการยกระดับการจัดการเรียนรู้ โรงเร…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ สาขาวิชาภาษาไทย
ด้วยรักและผูกพัน รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก

ด้วยรักและผูกพัน รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา วาระเกษียณอายุราชการ ปี 2566

อ่านเพิ่มเติม...ด้วยรักและผูกพัน รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
ด้วยรักและผูกพัน อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์

ด้วยรักและผูกพัน อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  วาระเกษียณอายุราชการ ปี 2566

อ่านเพิ่มเติม...ด้วยรักและผูกพัน อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
การลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิชาการที่มาจากคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิชาการที่มาจากคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเป็นการลงคะแนนแบบลับ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 – 14.00 น. แ…

อ่านเพิ่มเติม...การลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิชาการที่มาจากคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคำ

ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคำ ได้รับรางวัล เพชรเทพสตรี ประจำปี 2566 ประเภทอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคำ
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสุภรัตน์ เครือวงษา

ขอเเสดงความยินดีกับ นางสุภรัตน์ เครือวงษา ได้รับรางวัล เพชรเทพสตรี ประจำปี 2566 ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ นางสุภรัตน์ เครือวงษา
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวอมรา โพธิ์ทอง

ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวอมรา โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรีได้รับรางวัล เพชรเทพสตรี ประจำปี 2566 ประเภทศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาว…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวอมรา โพธิ์ทอง
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวปพิชญา บัวทอง

ขอเเสดงความยินดีกับนางสาวปพิชญา บัวทองนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4ได้รับรางวัล เพชรเทพสตรี ประจำปี 2566ประเภทนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวปพิชญา บัวทอง
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยวะคะยะม…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนได้รับทุนการศึกษา (ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา)

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่ได้รับทุนการศึกษา (ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยครุศา…

อ่านเพิ่มเติม...นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนได้รับทุนการศึกษา (ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา)
การประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 9/66

ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาค – หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเ…

อ่านเพิ่มเติม...การประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 9/66
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทีม 6 Salt Art) จังหวัดลพบุรี ผ่านเข้ารอบคัดเลือกระดับประเทศ ตัวแทนระดับภาคกลาง 8 ทีมสุดท้าย โครงการส่งเสริมพัฒนาการออกแบบตัดเ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน การทำงาน จากรุ่นพี่สู่น้องรุ่นใหม่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน การทำงาน จากรุ่นพี่สู่น้องรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ สวนอาหารบัวหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน การทำงาน จากรุ่นพี่สู่น้องรุ่นใหม่
ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเทพ ประภากร

ขอเเสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเทพ ประภากรอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนบรรณาธิการวารสาร LAWARATH SOCIAL E – JOURNALสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันอ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเทพ ประภากร
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนรินรัตน์ สมพงษ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนรินรัตน์ สมพงษ์นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร การประกวดเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน รุ่นที่ ๗จัดโดย …

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนรินรัตน์ สมพงษ์
โครงการอบรมเสริมความสามารถของนักศึกษาและทักษะในอาชีพที่สอง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเสริมความสามารถของนักศึกษาและทักษะในอาชีพที่สอง เมื่อวันที่ 12-13 และ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิท…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการอบรมเสริมความสามารถของนักศึกษาและทักษะในอาชีพที่สอง
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง ชั้น 3 อาคาร 21 โดยมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบด…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2566
โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG)

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดี ฝ่ายบริหาร ว่าที่ร้อยตรี ผศ.ดร.สุริยะ หาญพิชัย อาจารย์สุกัญญา ทองแห้ว คณะกรรมการดำเนินโครงก…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG)
โครงการการสืบค้นฐานข้อมูลและการเขียนบรรณานุกรมเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการการสืบค้นฐานข้อมูลและการเขียนบรรณานุกรมเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยจัดการอบรมรูปแบบผ่านสื่ออิเล…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการการสืบค้นฐานข้อมูลและการเขียนบรรณานุกรมเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ต้อนรับและร่วมประชุมกับบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์สาขาวิชาดนตรีศึกษา ให้เกียรติต้อนรับและร่วมประชุมกับบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด และโรงเรียนดนตรียามาฮ่า นำโดย นา…

อ่านเพิ่มเติม...ต้อนรับและร่วมประชุมกับบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิต

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตและบันทึกภาพร่วมกันบริเวณซุ้มแสดงความยินดีของแต่ละสาขาวิชา อาคารคณะ…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิต