กิจกรรม มนส.พาทัวร์  กิจกรรม First Meet First Impression HUSO TRU 66

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดบ้านมนุษย์สังคมเทพสตรีประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ อาคารรัตนเทพสตรี และอาคาร 21 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกิจกรรม มนส.พาทัวร์  กิจกรรม First Meet First Impression HUSO TRU 66 และมีการจัดกิจกรรมจาก 10 สาขาวิชาเป็นกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ

  1. การประกวดแข่งขัน Spelling bee จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ณ อาคาร 21/901 ชมภาพกิจกรรม Click
  2. การแข่งขันอ่านออกออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Reading Aloud Competition) จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ณ อาคาร 21/907,21/908 ชมภาพกิจกรรม Click
  3. การประชันกลอนสด ระดับมัธยมศึกษา จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ อาคารรัตนเทพสตรี ชมภาพกิจกรรม Click
  4. การแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้กฎหมายไทยสมัยใหม่ จัดโดยสาขาวิชานิติศาสตร์ ณ อาคาร 21/606 ชมภาพกิจกรรม Click
  5. การแข่งขัน ประกวด Clip/ VDO การปรับตัวในการเรียนหลังยุค New Normal จัดโดยสาขาวิชาสังคมศึกษาณ อาคาร 21/801 ชมภาพกิจกรรม Click
  6. การแข่งขันการประกวด Cosplay Contest จัดโดยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ชมภาพกิจกรรม Click
  7. การอบรมการพูดเพื่อการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 จัดโดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ อาคาร 21/807 ชมภาพกิจกรรม Click
  8. การอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ART TRU จัดโดยสาขาวิชาศิลปกรรม ณ อาคาร 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชมภาพกิจกรรม Click
  9. การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย จัดโดยสาขาวิชาภาษาจีน ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 21 ชมภาพกิจกรรม Click
  10. การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาจีนยุคชีวิตวิถีใหม่ ( New Normal) สำหรับครูสอนภาษาจีน จัดโดยสาขาวิชาภาษาจีน ณ อาคาร 21/509 และอาคาร 21/601 ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชมภาพกิจกรรม Click

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆ และผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ครึกครื้นและสนุกสนานพร้อมกับได้รับความรู้ในเรื่องที่สนใจกลับไปด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดกิจกรรมและทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง สัญญาว่าจะจัดกิจกรรมดีดีแบบนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อบริการทางด้านวิชาการสู่ชุมชน